KCR騙錢!!!

今日先搭了一程來回都是東鐵的, 然後再由東鐵去馬鐵。但出閘佢扣我$8.2! $8.2!!!
估不到馬鐵全月通的LOGIC咁白痴, 最慘是我無了八蚊...
早知去行下書店先走...